QBNF pjestare në Këshillin Vendor për Sigurinë Publike

Si ta kuptojme QAnon
10 Shkurt, 2021
MBYLLJA e PROJEKTIT “Përballojmë Covid in me Vullnetarizëm Fetar dhe Përgjegjshmëri Qytetare”
25 Shkurt, 2021

QBNF pjestare në Këshillin Vendor për Sigurinë Publike

Perfaqesuesit e 5 komuniteteve tona fetare, qe jane anetare te komitetit drejtues te QBNF, moren pjese ne mbledhjen e rradhes se KVSP.
Kryetari i bashkisë Elbasan Z. Gledjan Llatja, mban takim konsultues me Këshillin Vendor për Sigurinë Publike për të diskutuar mbi ecurinë e planit shumëaktorial.
Përfaqësuesit e “trekëndëshit” shpjeguan punën e policisë dhe prokurorisë gjatë kësaj periudhe duke iu përgjigjur edhe sfidave të paraqitura nga përqafuesit e shoqërisë civile. Vend të veçantë zuri puna e koordinuar midis aktoreve dhe OJF-ve për eliminimin e pikave të nxehta.
Kryetari i bashkisë shpjegoi punën e nisur për ngritjen e strukturave komunitare dhe ndërlidhësit e komunitetin, dhe për miratimin e nje buxheti per sigurinë në të cilin përfshihet edhe zgjerimi i numrit të territoreve të mbuluar me kamera sigurie.
Z. Llatja evidentoi mbështetjen për riintegrimin e grupeve vulnerabël, grave të dhunuara, dhe fëmijëve në situatë rruge.
Ai shpjegoi lidhur me punën e bërë nga bashkia për zona krimi për tu shndërruar në mundësi për investim privat ose publik.
Në mënyrë të veçantë, anëtare e Këshillit Vendor për Sigurinë Publike morën angazhime konkrete për zbatimin e planin shumëaktorial për parandalimin e krimit. Një vend të veçantë do të këtë edhe bashkëpunimin i prokurorisë me shkollat.
The Mayor of Elbasan held a consultation meeting with the Local Public Safety Council to discuss the progress of the multi-agency plan.
Representatives of the “triangle” explained the work of the police and the prosecution during this period, responding to the challenges expressed by the civil society. Special attention was paid to the coordinated work between actors and NGOs to eliminate hotspots.
The mayor introduced the work for the establishment of community structures and community liaisons, and for the approval of a security budget that includes the expansion of the number of areas covered by security cameras.
Mr. Llatja highlighted the support for the reintegration of the vulnerable groups, victims of domestic violence, and children in street situations. He introduced the work done by the municipality in crime areas as an opportunity for private or public investment.
In particular, members of the Local Public Safety Council made concrete commitments to implement the multi-agency plan for crime prevention. Cooperation between the prosecution and schools was among the highlights.